Rossmann

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A „ROSSMANN ADVENTI KALENDÁRIUM” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1 A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „ROSSMANN Adventi Kalendárium” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. 2.1 A Nyereményjáték 2023. december 1-jén 0:01 órától 2023. december 24-én 23:59 óráig tart.

3 A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik


 1. a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;
 2. számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;
 3. bármely „okos eszközükön” letöltik a ROSSMANN Mobil Applikáció jelenleg legújabb (jelenleg Google Play esetén 4. 1. 5., App Store esetén 4. 1. 5., App Gallery esetén 4. 1. 5. verzió), vagy ezt követő verziószámú („Legújabb verziószámú változat”) változatát, illetve az „okos eszközükre” már letöltött ROSSMANN Mobil Applikációt a Legújabb verziószámú változatra frissítik;
 4. a jelen Szabályzat elfogadásáról és a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulással kapcsolatban a 4.1 (1) alpontban foglaltak szerint nyilatkoznak;
 5. a Nyereményjáték időtartama alatt a Mobil Applikációba a Saját Fiókjukba történő bejelentkezést követően, a ROSSMANN Adventi Kalendárium elnevezésű játékkal a 4. fejezetben foglaltak szerint játszanak. (A Saját Fiók létrehozásának menetét és feltételeit, valamint a Saját Fiók használata esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann ID és a Webáruház használata vonatkozásában című adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.) 

(A fenti (1)-(5) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)


3.2 A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.


3.3 A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.4.1 pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben


 1. az érintett Résztvevő a Saját Fiókjának létrehozása során (ROSSMANN ID regisztrációja során) nem valós adatokat adott meg;
 2. az érintett Résztvevő az Adventi Kalendárium elnevezésű játék sikerességét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 3. az érintett Résztevevő a Nyereményjátékban úgy próbált részt venni, hogy a Mobil Applikációba más felhasználó Saját Fiókjával jelentkezett be;
 4. az érintett Résztvevő a ROSSMANN Saját Fiókját az 5.4.1. pontban meghatározott Sorsolások lebonyolításáig törli;
 5. az érintett Résztvevő az 5.4.1. pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 6. az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4 A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5 A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált Saját Fiókot (ROSSMANN ID regisztrációt), és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve a Saját Fiók jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


3.6 A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://www.rossmann.hu/adventi-kalendarium-aszf online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.


3.7 A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a Legújabb verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számukra, illetve a ROSSMANN Adventi Kalendárium elnevezésű játék nem megfelelően fog működni „okos eszközükön”, és ezáltal akadályozva lesznek a ROSSMANN Adventi Kalendárium elnevezésű játék sikeres teljesítésében és az 5.4.1. pontban meghatározott Sorsolásokon való részvételen. A Szervező kizárja a felelősségét azokért a hibákért, fennakadásokért és egyéb hátrányos következményekért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban úgy kíván részt venni, hogy nem a Legújabb verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak a Nyereményjátékkal összefüggésben.


4 A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A ROSSMANN ADVENTI KALENDÁRIUM ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKKAL TÖRTÉNŐ JÁTÉK

4.1 Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1 pontjának (5) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1 pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött – Legújabb verziószámú - Mobil Applikációjába a Saját Fiókjával be kell jelentkeznie és


 1. a Mobil Applikáció Adventi Kalendárium felületén a „JÁTSZOM” gombra kattintást követően a „Elfogadom a nyereményjáték általános szerződési feltételeit és hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” szöveg melletti jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a jelen Szabályzatot és nyilatkoznia kell a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással kapcsolatban;
 2. az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően a „JÁTSZOM” gombra kattintást követően, a 4.2 pontban foglaltak szerint játszania kell a ROSSMANN Adventi Kalendárium játékkal.

4.2 A Résztvevőknek az Adventi Kalendárium játék sikeres teljesítéséhez az 4.1 (1) és (2) bekezdésében foglaltak teljesítését követően ki kell keresniük azt az adventi ablakot, amelynek száma megegyezik az adott naptári nap számával és az ablakra kattintva ki kell nyitniuk az érintett adventi ablakot. Amennyiben a Résztvevő a megfelelő adventi ablakra kattint rá, úgy az ablak kinyílik és a Résztevevő üzenetet kap az adott adventi ablak sikeres kinyitásáról. Az adventi ablakkinyitását követően a Résztvevő automatikusan


 1. jogosulttá válik az 5.3.2. pontban meghatározott Garantált Nyereményre;
 2. részt vesz az 5.4.1. pontban meghatározott – a kinyitott adventi ablak napját érintő - Napi Nyereményhez kapcsolódó Napi Sorsoláson;
 3. részt vesz az 5.4.1. pontban meghatározott Főnyeremény Sorsoláson, feltéve, hogy a Nyereményjáték Időtartama alatt (2.1 pont) mind a huszonnégy (24) darab adventi ablakot kinyitja a jelen bekezdésben foglaltak szerint.

4.3 Abban az esetben, ha a Résztvevő nem a megfelelő ablakra kattint rá, úgy az adventi ablak nem fog kinyílni és a Résztvevő nem válik jogosulttá a 4.2 pont (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.


4.4 A Résztvevők az Adventi Kalendárium játékkal a Nyereményjáték időtartama alatt összesen 24 alkalommal - a Nyereményjáték Időtartamának minden naptári napján - tudnak játszani. Fontos azonban, hogy az adott számú adventi ablakot kizárólag azon a naptári napon lehet kinyitni a 4.2 pontban foglaltak szerint, amely naptári napnak a száma megegyezik az adventi ablak számával. Amennyiben az érintett napon az adott adventi ablak kinyitását a Résztvevő elmulasztja, úgy a későbbiekben erre nem lesz lehetősége és ennek következtében sem az 5.4.1. pont szerinti Főnyeremény Sorsoláson sem az adott naptári naphoz kapcsolódó Napi Sorsolásán nem fog tudni majd részt venni az érintett Résztvevő.


4.5 A ROSSMANN Adventi Kalendárium játék kizárólag a Mobil Applikáció Legújabb verziószámú változatán futtatható megfelelően, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba Saját Fiókjával belépett. Ennek megfelelően a ROSSMANN Adventi Kalendárium játék elindításának előfeltétele, hogy a Résztvevő:


 1. rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikáció Legújabb verziószámú változatával;
 2. rendelkezzen ROSSMANN Saját Fiókkal, valamint Saját Fiókjával a Mobil Applikációba bejelentkezzen;
 3. a jelen Szabályzat elfogadásáról és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a 4.1 pont (1) alpontban foglalt módon nyilatkozzon;
 4. az Adventi Kalendárium játékkal a Nyereményjáték időtartama alatt játsszon a 4. fejezetben foglaltak szerint.

5 NYEREMÉNYEK ÉS A NYERTESEK KISORSOLÁSA

5.1 A Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint kinyitották az adott naptári napra vonatkozó adventi ablakot, a Napi Sorsolások (5.4.1. pont) keretében Napi Nyeremények (5.5.1.pont), kerülnek kisorsolásra. Azon Résztvevők között, akik a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint, az összes naptári napra vonatkozó adventi ablakot kinyitották,) a Főnyeremény Sorsolás (5.4.1. pont) keretében Főnyeremények kerülnek kisorsolásra (Napi Sorsolás és Főnyeremény Sorsolás együttesen: „Sorsolás”, vagy „Sorsolások”). Ezen túl valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint kinyit egy, vagy több adventi ablakot, a kinyitott adventi ablakok számával megegyező számú Garantált Nyereményben (5.3.2 pont) részesül automatikusan. (Garantált Nyeremény, Napi Nyeremény és Főnyeremény bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)


5.2 A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.

5.3 Garantált Nyeremények és annak átadása

5.3.1 Valamennyi Résztvevő, aki a Nyereményjáték időtartama (2.1. bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint kinyit egy, vagy több adventi ablakot, a kinyitott adventi ablakok számával megegyező számú garantált nyereményben részesül automatikusan. („Garantált Nyeremény”)


5.3.2 Garantált Nyeremények


 1. Termék kuponok, amelyek a shop.rossmann.hu linken elérhető ROSSMANN Online Drogériában, vagy bármely Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben válthatók be ajándék termékre, vagy termékkedvezményre a kuponon feltüntetett információk szerint, a kuponon feltüntetett időtartamban;
 2. Partner kuponok, amelyek a ROSSMANN valamely kereskedelmi partnere által üzemeltetett, a kuponon feltüntetett linken elérhető honlapon válthatók be ajándék termékre, vagy valamilyen kedvezményre a kuponon feltüntetett információk szerint, a kuponon feltüntetett időtartamban.

5.3.3 A Garantált Nyereményt képező kupon (kuponkód), legkésőbb az érintett adventi ablak 4. fejezet szerinti kinyitását követő kettő (2) munkanapon belül lesz megismerhető a Résztvevő Mobil Applikációján keresztül, a ROSSMANN Adventi Kalendárium felület alatt.


5.3.4 Az 5.3.2. pont b. alpontban meghatározott Garantált Nyereményekkel (Partner kupon) kapcsolatosan felmerülő kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, az 5.3.2. pont b. alpontban meghatározott Garantált Nyereményekkel kapcsolatos követelésért az azokat biztosító gazdasági társaság felel, akinek személyéről a Szervező az érintett Garantált Nyeremény átadásával egyidejűleg tájékoztatja a Nyertest. Az 5.3.2. pont b. alpontban meghatározott Garantált Nyereményekkel kapcsolatban a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.


5.3.5 Felhívjuk a Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.3.2. pont a. alpontban rögzített Garantált Nyeremények minden esetben az érintett ROSSMANN üzlet, illetve a shop.rossmann.hu linken elérhető ROSSMANN Online Drogéria készletére tekintettel váltható be, így előfordulhat, hogy rövidebb ideig, átmeneti készlethiányra tekintettel az érintett Garantált Nyeremény nem használható fel.

5.4 A Sorsolásokhoz kapcsolódó egységes szabályok

5.4.1 A Sorsolások során a Szervező – kettő, a Sorsolások jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyerteseket („Nyertesek”). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel. A Napi Nyereményekre (5.5.1. pont) vonatkozó sorsolásokra legkésőbb az azt követő munkanapon kerül sor, amely napra az adott sorsolások vonatkoznak („Napi Sorsolás”). A Főnyeremények (5.6.1. pont) kisorsolására („Főnyeremény Sorsolás”), a Nyereményjáték időtartamát követő tizenöt (15) munkanapon belül kerül sor.


5.4.2 A Sorsolás során minden Nyertes mellett kisorsolásra kerül egy tartaléknyertes is („Tartaléknyertes”). Amennyiben az érintett Nyertessel kapcsolatban az 5.7.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy az érintett Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe.


5.4.3 A Résztvevők a Sorsolások eredményét a Mobil Applikáció „ROSSMANN Adventi Kalendárium” aloldalának „Nyertesek” menüpontja alatt ismerhetik meg, ahol a Szervező a Sorsolások eredményeit legkésőbb az érintett Sorsolás lebonyolítását követő munkanapon hozza nyilvánosságra az érintett nyertes Résztvevő nevének, illetve lakóhelyének - kizárólag a település –, valamint az általa megnyert Nyeremény megjelölésével.


5.5 Napi Nyeremények

5.5.1 A Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt, minden naptári nap vonatkozásában azon Résztvevők között, akik a 4. fejezet szerint az adott naptári napon sikeresen kinyitották a vonatkozó adventi ablakot, a Napi Sorsolások keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:


 1. egy darab (1db) Philips Series 5000 típusú hajszárító;
 2. egy darab (1db) Philips Sonicare típusú, elektromos fogkefe (dupla csomag);
 3. egy darab (1 db) Philips All-in-One Series 5000 típusú trimmer.

(A fenti (1)-(3) bekezdésben foglaltak külön-külön: „Napi Nyeremény”, együttesen: „Napi Nyeremények”)


5.5.2 Ugyanazon Résztvevő egy Napi Sorsolás keretében csak egy Napi Nyereményt nyerhet meg. Nincs azonban akadálya annak, hogy egy Résztvevő – feltéve, hogy a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt, több naptári nap vonatkozásában is sikeresen nyitott ki adventi ablakot a 4 fejezet szerint – több különböző naptári nap vonatkozásában tartott Napi Sorsolás keretében több Napi Nyereményt nyerjen meg.


5.5.3 Az 5.5.1 pont pontban meghatározott Napi Nyereményeket a PHILIPS Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-064255 ; „Napi Nyereményeket Biztosító Gazdasági Társaság”) biztosítja.


5.5.4 Az 5.5.1. pontban meghatározott Napi Nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, a Napi Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Napi Nyereményeket Biztosító Gazdasági Társaság felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. 


5.6 Főnyeremények

5.6.1 A Főnyeremény Sorsolás keretében azon Résztvevők között, akik a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt, minden naptári nap - összesen huszonnégy (24) naptári nap - vonatkozásában sikeresen kinyitották a 4. fejezet rendelkezései szerint az adott naptári napra vonatkozó adventi ablakot, az alábbi főnyeremények kerülnek kisorsolásra:


 1. Egy darab (1 db) kettő (2) fő részére szóló, három (3) éjszakás wellness hétvége eltöltésére jogosító kupon a röjtökmuzsaji Szidónia Kastélyszállodában;
 2. Egy darab (1 db) kettő (2) fő részére szóló, kettő (2) éjszakás wellness hétvége eltöltésére jogosító kupon a Zsóry-fürdőn található Hajnal Hotelben;
 3. Egy darab (1 db) kettő (2) fő részére szóló, kettő (2) éjszakás wellness hétvége eltöltésére jogosító kupon a hévízi Palace Hotelben;
 4. Három darab (3 db) Samsung Smart 127cm-es QLED 4K típusú televízió;
 5. Három darab (3 db) Sony Playstation 5 Digital Edition típusú játtékkonzol.

(A fenti (1)-(5) bekezdésben foglaltak külön-külön: „Főnyeremény”, együttesen: „Főnyeremények”)


5.6.2 Ugyanazon Résztvevő a Főnyeremény Sorsolás keretében csak egy Főnyereményt nyerhet meg.


5.6.3 Az 5.6.1. pontban meghatározott Főnyereményekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, a Főnyereményekkel kapcsolatos követelésért a Főnyereményeket biztosító vállalkozás felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja. Az érintett Főnyereményt biztosító gazdasági társaság személyéről a Szervező a Főnyeremény átadásával egyidejűleg tájékoztatja a Nyertes Résztvevőt. 


5.6.4 A Szervező kifejezetten felhívja Nyertes Résztvevők figyelmét arra, hogy az 5.6.1 pont (1)-(3) alpontjaiban meghatározott utazásokra feljogosító kuponok beváltásának feltételeit a kupont biztosító gazdasági társaság jogosult meghatározni. A kupon beváltásának feltételei a Főnyereményként átadásra kerülő kuponon feltüntetésre kerülnek, e feltételekre a Nyertes Résztvevőnek minden esetben tekintettel kell lennie.


5.7 A Napi Nyeremények és Főnyeremények Nyerteseinek értesítése

5.7.1 A Szervező az egyes Napi Nyeremények és Főnyeremények Nyerteseit (Tartaléknyertesét) a Saját Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti („Értesítés”) a Nyereményéről. A Szervező a Napi Nyeremények és Főnyeremények Nyertesek nevét Mobil Applikáció Adventi Kalendárium aloldalán is közzéteszi, valamint a Nyertesek a Mobil Applikációjukon is kapnak értesítést, ha a Saját Fiókjukkal bejelentkeznek.


5.7.2 A Nyertes (Tartaléknyertes) részére történő Értesítés megküldésére legkésőbb az érintett Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.


5.7.3 Az Értesítésben a Szervező felhívja az érintett Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjében az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldje meg a Nyereménye átadásához szükséges adatait, így nevét, telefonszámát, lakcímét, valamint egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megnyert Nyereményre igényt tart. A Szervező felhívja a Nyertes (Tartaléknyertes) figyelmét arra, hogy a válasza késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.


5.7.4 Amennyiben a Nyertes


 1. az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, vagy
 2. úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az az általa megnyert Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és a Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.


5.7.5 Abban az esetben, ha az 5.7.4 pontban rögzített körülmények valamelyike a Tartaléknyertes vonatkozásában merül fel, úgy a Szervező a Nyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást végez az 5.7.4 pontban foglalt körülmény felmerülésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül.


5.7.6 A Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


5.8 A Napi Nyeremények és Főnyeremények kiszállítása és átvétele

5.8.1 A Napi Nyereményeket, és a Főnyereményeket a Szervező a Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező a Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.


5.8.2 A Szervező az 5.6.1. pont (1)-(3) alpontjaiban meghatározott kuponokat az Értesítés e-mailben történő visszaigazolását követően a Saját Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján, elektronikus úton is megküldi a Nyertes Résztvevő (Tartaléknyertes) részére.


5.8.3 A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.


5.8.4 A Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


5.9 Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.9.1 A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


5.9.2 A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.


6 VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2 A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.


6.3 A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://www.rossmann.hu/adventi-kalendarium-aszf internetes oldalon.


6.4 A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója kizárólag a Szervező. Erre tekintettel a Nyereményjáték lebonyolításában, illetve szponzorálásában az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem vesz részt. Az Apple vállalatcsoport egyetlen tagja sem szponzora a Nyereményjátéknak, az Apple vállalatcsoport kizárólag az Apple Store alkalmazás-áruházat üzemelteti, amelyből (többek között) a ROSSMANN Mobil Applikáció letölthető iOS operációs rendszerű „okos eszközökre”.


6.5 A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.


6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://www.rossmann.hu/adventi-kalendarium-aszf weboldalon is közzéteszi.


6.7 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6.8 A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://www.rossmann.hu/adventi-kalendarium-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2023. december 1.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.