Rossmann

Részvételi szabályzat a „Tintoretto és barátai” elnevezésű rajzversenyhez

(Módosítva 2023. augusztus 08.  napján, a módosításokat aláhúzás, dőlt betű és félkövér szedés jelöli)

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A RAJZVERSENYEN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1.       A Rajzverseny szervezője

1.1.    A ”Tintoretto és barátai” elnevezésű rajzverseny (”Rajzverseny”) szervezője a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225, Üllő, Zsaróka út 8.; ”Szervező”).

2.    A Rajzverseny időtartama: Feltöltési Időszak és Szavazatgyűjtési Időszak

2.1.   A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételeknek megfelelő rajzok a 4. fejezetben rögzítettek szerint 2023. augusztus 1. 00:00 óra és 2023. augusztus 31., 23:59 perc között („Feltöltési Időszak”) tölthetők fel a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra.

2.2.   A 2.1. pontban meghatározott Feltöltési Időszak alatt - a 4. fejezetben rögzítettek szerint a - rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra feltöltött rajzokra 2023. augusztus 1. 00:00 óra és 2023. szeptember 8. 23:59 perc közötti időszakban („Szavazatgyűjtési Időszak”) gyűjthetők be szavazatok az 5. fejezetben foglaltaknak megfelelően.

3.     Részvételi feltételek

3.1.   A Rajzversenyen kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár szülő (mind a gyermek édesanyja, mind a gyermek édesapja, elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, árva gyermekek esetén a gyermek törvényes képviselője) vehet részt, aki a 2.1 pontban rögzített Feltöltési Időszak alatt

a)     a 4. fejezetben foglaltaknak megfelelően a Rajzpályázatra a saját, valamint a Rajzversenyre rajzot készítő, a 3. életévét betöltött, de a 14. életévét még be nem töltött gyermeke adatait megadva regisztrál;

b)     a gyermeke által készített, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő rajzot feltölti a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra a 4. fejezetben rögzítettek szerint;

c)     a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.6 pontban foglaltak szerint elfogadja.

(A fenti (a)-(c) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)

3.2.   A Rajzversenyen történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Rajzversenyen való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja, továbbá szavatolja, hogy gyermeke rajzát a gyermeke hozzájárulásával és tudtával nevezi be a Rajzversenyre.

3.3.   A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt a Rajzversenyből és a 6. fejezetben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a)     az érintett Résztvevő a 4. fejezetben meghatározott regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b)     a Rajzversenyre nem a saját gyermeke (szülői felügyelete, törvényes képviselete alatt álló gyermeke) rajzát tölti fel a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra;

c)     a Szavazatgyűjtési Időszakban az egyes rajzokra leadott szavazatokat, vagy a Rajzverseny eredményét bármilyen tisztességtelen eszközzel befolyásolja;

d)     az érintett Résztvevő a Rajzverseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4.   A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.   A Szervező kizárólag a Rajzversenyen történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által – mind a Résztvevő, mind a rajzot készítő gyermeke vonatkozásában - valós adatok megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem maga regisztrált és nem valós adatokat használt, úgy a Rajzversenyben történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve személyes adatok jogosulatlan használatából, illetve a nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

3.6.   A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Rajzversenyt, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Rajzversenynek, vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalon tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4.    A Rajzversenyre történő regisztráció és a rajz feltöltése

4.1.   Ahhoz, hogy a Résztvevő a Rajzversenyen részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának a) alpontjában meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a 2.1. pontban meghatározott Feltöltési Időszak alatt, a Rajzversenyre a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalon regisztrálnia („Regisztráció”) szükséges, és a gyermeke által készített - a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelő - rajz digitális másolatát szintén szükséges a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra feltöltenie.

4.2.   A regisztrációhoz a Résztvevőnek a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal „Regisztráció” aloldalán a saját teljes nevét és e-mail címét, valamint a feltölteni kívánt rajzot készítő, 3. életévét betöltött és 14. életévét még be nem töltött gyermeke teljes nevét és életkorát, továbbá a feltölteni kívánt rajz címét kell megadnia a regisztrálni kívánó Résztvevőnek.

4.3.   A Résztvevő az általa feltölteni kívánt rajz digitális másolatát a regisztráció menete során tudja feltölteni a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal „Regisztráció” aloldalán található „Rajz feltöltése” elnevezésű fül alatt.

4.4.  A feltöltendő rajz témájának a környezetvédelemmel kapcsolatosnak kell lennie, a feltölteni kívánt rajznak azt kell bemutatnia, hogy a rajzot készítő gyermek mit tesz a környezet megóvásáért. („Rajz”)

4.5.   A rajz bármilyen technikával készülhet, azonban fontos, hogy a feltöltést megelőzően a rajzot digitalizálni szükséges, mert a regisztrációs oldal „Rajz feltöltése” fül alatt csak ".Jpg”, illetve „.png” kiterjesztésű fájlok tölthetők fel. A Rajzok elkészítése és digitalizálása során kérjük figyeljenek arra, hogy a Rajz tartalma a digitalizálást követően is felismerhető maradjon és azon tartalmi változtatásra ne kerüljön sor (ideértve azt is, hogy nem használhatók a digitalizálás során effektek stb.).

4.6.  A Regisztráció véglegesítését és a Rajz feltöltését megelőzően a regisztrálni kívánó résztvevőnek be kell jelölnie a Megismertem és elfogadom a Rajzverseny szabályzatát, valamint megismertem a Rajzverseny adatkezelési tájékoztatóját és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzetet. A szükséges adatok kitöltése, valamint a feltölteni kívánt Rajz kiválasztása és jelen pontban meghatározott jelölőnégyzet bejelölését követően a Résztvevő a Regisztráció véglegesítését és a Rajz feltöltését a „Beküldés” gombra kattintva tudja megtenni.

4.7.   Abban az esetben, ha egy Résztvevő több Rajzzal kíván részt venni a Rajzversenyen, azaz több Rajzot kíván feltölteni, úgy valamennyi általa feltölteni kívánt rajz vonatkozásában végig kell csinálnia a jelen 4. fejezetben bemutatott Regisztrációt. A jelen Szabályzat megengedi, hogy egy Résztvevő több Rajzzal is részt vegyen a Rajzversenyen.

4.8.  A Résztvevő a Rajz beküldésével tudomásul veszi, hogy a Rajzversenyen kizárólag olyan Rajz vehet részt, amely 4.4. pontban meghatározott témában készült, és amely megfelel az alábbi előírásoknak:

a)     nem hordoz jogszabályba ütköző tartalmat;

b)     nem trágár, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas stílusú, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyéb szempontból megbotránkoztató vagy a jó ízlést sértő tartalmú, továbbá nem tartalmaz semmilyen politikai, vallási, illetve világnézeti tárgyú utalást;

c)     jogosulatlanul nem jeleníti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt, illetve nem tartalmaz olyan személyes adatot, amelynek kezelésére a Szervező nem jogosult;

d)     nem fogalmaz meg bármely személyre nézve sértő jellegű, vagy nem megfelelő hangvételű tartalmat, továbbá egyéb módon sem sérti más személy érdekeit, illetve hírnevét;

e)     nem sérti más személy bármely jogát (ideértve bármely vagyoni, illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő jogokat [pl. személyes adatok védelméhez való jog, jó hírnév védelméhez való jog, stb.], illetve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat [pl. szerzői jog, védjegyhez való jog, stb.]) vagy jogos és méltányos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdekét;

f)      nem rendelkezik a Rajzverseny témájába, illetve koncepciójába nyilvánvalóan nem illeszkedő, azokkal nyilvánvalóan össze nem függő tartalommal;

g)     nem hordoz reklám jelleget, illetve reklámnak minősülő tartalmat, továbbá nem is utal reklámra.

4.9.  Amennyiben a feltöltött Rajz tartalma a 4.8. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy az érintett Rajz a Rajzversenyen nem vehet részt, és e Rajzra szavazatok sem gyűjthetők az 5. fejezetben meghatározottak szerint. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Rajzot feltöltő Résztvevő teljes egészében kizárásra kerüljön a Rajzversenyből. A kizárt Résztvevőnek nem áll jogában a törléssel kizárással kapcsolatban jogorvoslatot igénybe venni, sem bármely, a kizárással kapcsolatos kártérítési igényt érvényesíteni a Szervezővel szemben.

4.10.       A Résztvevő a Rajz feltöltésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy az 5.4. pontban meghatározott Nyertes Rajzok, valamint az 5.6. pontban meghatározott Különdíjas Rajzok a Szervező online magazinjában közzétételre kerülnek és a Rajz feltöltésével a Résztvevő ehhez kifejezetten hozzájárul és szavatolja, hogy a hozzájárulásának jogi akadálya nincsen. A Résztvevő a Rajz feltöltésével kifejezetten vállalja a feltöltött Rajz tartalmáért a felelősséget, és tudomással veszi, hogy az általa feltöltött Rajzokkal kapcsolatos esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag a Résztvevőt terhelik. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Rajzzal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani.

5.     A Szavazatok gyűjtése, Nyertes Rajzok, Különdíjas rajzok

5.1.    A Rajzok Résztvevők általi feltöltését követően a Szervező három különböző csoportba sorolja a beérkezett, a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő Rajzokat, a Rajzokat készítő gyermekek életkora alapján az alábbiak szerint:

a)     Az első csoportba a harmadik életévüket betöltött, de hetedik életévüket még be nem töltött gyermekek által készített Rajzok tartoznak;

b)     A második csoportba a hetedik életévüket betöltött, de a tizenegyedik életévüket még be nem töltött gyermekek által készített Rajzok tartoznak;

c)     A harmadik csoportba pedig a tizenegyedik életévüket betöltött, de a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekek által készített rajzok tartoznak.

5.2.   A Rajzverseny célja, hogy a Rajzok – az érintett, a Rajzot készítő gyermek életkora alapján meghatározott, csoportban – a legtöbb szavazatot kapják. A Szavazatgyűjtési Időszak alatt az egyes Rajzokra bárki szavazhat, azonban a szavazat leadásához a szavazni kívánó személynek be kell jelentkeznie a Facebook profiljába. Azok a személyek tehát, akik Facebook profillal nem rendelkeznek a Rajzverseny keretében feltöltött Rajzokra nem tudnak szavazni. A Szavazatgyűjtési Időszak alatt azonos Facebook profil használatával egy naptári nap alatt ugyanarra a Rajzra csak egy alkalommal lehet szavazatot leadni. Azonos Facebook profil használatával azonban azonos naptári napon több különböző Rajzra is lehet szavazatot leadni, illetve különböző naptári napokon ugyanarra a Rajzra is lehet több szavazatot leadni. A szavazatok leadására a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal „Szavazok” aloldalán van lehetőség. A szavazat leadásához a szavazó által választott Rajzra kell rákattintani és a „Szavazok” gombra kattintással kerül leadásra az érintett szavazat a Facebook profillal történő bejelentkezést követően.

5.3.   A Szavazatgyűjtési Időszak alatt valamennyi Rajz vonatkozásában feltüntetésre kerül a Szervező által, hogy az adott Rajzra hány szavazat érkezett.

5.4.   A Szavazatgyűjtési Időszak lejártát követően a Szervező összesíti az egyes Rajzokra leadott szavazatokat és 2023. szeptember 11. napján az 5.1 pontban meghatározott csoportonként kihirdeti azt a tíz-tíz Rajzot, amelyek a legtöbb szavazatot szerezték. („Nyertes Rajz(ok)”)

5.5.   A Nyertes Rajzok 5.4 pont szerinti kihirdetésére a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal „Nyertesek” aloldalán a Rajzot készítő gyermek nevének, valamint a Nyertes Rajz címének, valamint magának a Nyertes Rajznak a feltüntetésével kerül sor.

5.6.   A Szervező az 5.1. pontban meghatározott minden csoportból díjaz továbbá egy-egy további Rajzot is, amely Rajzok a Rajzverseny különdíjas Rajzai lesznek („Különdíjas Rajzok”). Az 5.1. pontban meghatározott, csoportokonként kijelölt egy-egy Különdíjas Rajzot Pásztohy Panka kortárs illusztrátor választja ki. A Különdíjas Rajzok 2023. szeptember 11. napján, a Nyertes Rajzokkal egyidejűleg kerülnek kihirdetésre a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal „Nyertesek” aloldalán a Rajzot készítő gyermek nevének, valamint a Különdíjas Rajz címének, valamint magának a Különdíjas Rajznak a feltüntetésével

6.    Nyeremények

6.1.   A Nyertes Rajzokat feltöltő Résztvevők az alábbi nyeremények közül választhatnak egyet:

a)     4 fő részére szóló családi belépő a Nyíregyházi Sóstó-Zoo Ócenáriumába;

b)     4 fő részére szóló családi belépő a Fővárosi Állat- és Növénykertbe; vagy

c)     4 fő részére szóló családi belépő a budapesti Tropicariumba.

A jelen pontban meghatározott, a Nyertes Rajzot feltöltő Résztvevő által választott belépőt a Nyertes Rajzot feltöltő Résztvevő a Feltöltési Időszakot követő egy éven belül jogosult felhasználni.

6.2.  A 6.1 pontban meghatározott, a Nyertes Rajzot feltöltő Résztvevő által választott nyereményen felül, valamennyi Nyertes Rajzot feltöltő Résztvevő jogosulttá válik még az alábbi nyereményekre:

a)     Egy (1) darab Tintoretto és barátai című könyvre (szerző: Dirk Rossmann, kiadó: Manó Könyvek Kft.);

b)    Egy (1) darab kreatív festő-színező rajzkészletre; valamint

c)     Egy (1) darab maximum 10.000,-  forint értékű, ROSSMANN sajátmárkás ajándékcsomagra.

6.3.   Az 5.6. pontban meghatározott Különdíjas Rajzot feltöltő valamennyi Résztvevő nyereménye egy (1) darab Tintoretto és barátai című könyv (szerző: Dirk Rossmann, kiadó: Manó Könyvek Kft.). (A 6.1, 6.2 és 6.3. pontokban meghatározott nyeremények együttesen „Nyeremények”)

6.4.  A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező visel. Szervezőt a Nyeremények jelen Szabályzat szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terhel, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

7.     A Nyeremények nyerteseinek értesítése és a Nyeremények kiszállítása és átvétele

7.1.    A Szervező a Nyertes Rajzokat és a Különdíjas Rajzokat feltöltő Résztvevőket a Regisztráció keretében megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti („Értesítés”) a nyereményükről.

7.2.   A Nyertes Rajzokat és Különdíjas Rajzokat feltöltő Résztvevők értesítésére a Nyertes Rajzok 5.4 pont szerinti kihirdetését követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

7.3.   Az értesítő e mailben a Szervező felhívja a Nyertes Rajzokat és a Különdíjas Rajzokat feltöltő Résztvevőket, hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg, hogy a 6.1.pont a)-c) alpontban meghatározott Nyeremények közül melyik Nyereményt választják (csak a Nyertes Rajzokat feltöltő Résztvevők esetén!), a Nyeremények átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Nyereményre igényt tartanak (a Nyertes Rajzokat és a Különdíjas Rajzokat feltöltő Résztvevők esetén is!). A Szervező felhívja továbbá a Nyertes Rajzokat és a Különdíjas Rajzokat feltöltő Résztvevők figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereményektől való eleséshez vezet.

7.4.   Amennyiben a Nyertes Rajzot, illetve a Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevő

a)     az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatokat, vagy

b)     úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményekre nem tart igényt

úgy az az adott Nyeremények vonatkozásában a Nyereményekről történő lemondásnak minősül. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a Regisztráció keretében megadott e-mail címre, beérkező, a Rajzversennyel kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó Résztvevő felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremények átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.

7.5.   A Regisztráció során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.6.   Az érintett Nyereményeket a Szervező az adott Nyertes Rajzot, illetve Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevőnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremények kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező az érintett Nyeremények kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.

7.7.   A Nyeremények kiszállítását végző futárcég („Futárcég”) elérhetőségéről a Szervező az Értesítésben tájékoztatja a Nyertes Rajzot és Különdíjas Rajzot feltöltő Résztevevőt, a Nyertes Rajzot, illetve a Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevő pedig tudomásul veszi, hogy a Csomag kiszállításának feltételeit a Futárcég általános szerződési feltételei határozzák meg. A Nyertes Rajzot, illetve a Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Csomag átvételére a Futárcég vonatkozó általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint sor kerülhessen. Ha a fenti együttműködési kötelezettségének a Nyertes Rajzot, illetve a Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevő nem tesz eleget, és a Csomag átadása emiatt meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető; a Résztvevő mulasztása a Nyereményekről való lemondásnak minősül, és a Szervező a továbbiakban nem köteles a Nyeremények átadására.

7.8.   A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges jogosult által történő átvétele esetén a Nyertes Rajzot, illetve a Különdíjas Rajzot feltöltő Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

7.9.   A Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.    Vegyes rendelkezések

8.1.   A Rajzversennyel kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat

c)     telefonszám: 29/889-800

8.2.  A Rajzversennyel kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a rajzpalyazat.rossmann.hu internetes oldalon.

8.3.  A Szabályzatra és a Rajzversenyre a magyar jog az irányadó.

8.4.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalon is közzéteszi.

8.5.   A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

8.6.  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal, illetve az informatikai rendszer, és az azt működtető szerverrel kapcsolatos – neki fel nem róható – informatikai hiba vonatkozásában. Tehát amennyiben a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldal, informatikai rendszer, vagy a kiszolgáló hálózat Szervezőnek fel nem róható meghibásodása folytán a Résztvevők a Rajzokat nem tudják feltölteni a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalon keresztül, vagy téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.7.   A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők és a Rajzokat készítő gyermekek egyes, a Rajzverseny adminisztrációjához, a Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Rajzverseny lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Rajzversennyel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a rajzpalyazat.rossmann.hu linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

Üllő, 2023. augusztus 08.

 

ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.