Kedves Vásárlóink! 2024.07.15-től leadott rendelések várható szállítási ideje 1-3 munkanap. GLAMOUR-napok alatt, azaz 2024.07.08-2024.07.14. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Köszönjük türelmét!

Rossmann

Adatkezelési Tájékoztató

(Módosítva 2023. augusztus 08. napján, a módosításokat aláhúzás, dőlt betű és félkövér szedés jelöli)

A jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy pontos és átfogó információkat nyújtson Önnek a személyes adatok ROSSMANN Magyarország Kft. („ROSSMANN”) által történő kezeléséről a „Tintoretto és barátai” elnevezésű rajzversennyel („Rajzverseny”) összefüggésben.

Jelen Tájékoztató az alkalmazandó jogszabályok alapján készült, ideértve különösen a következőket:

·        Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”);

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.      Alapfogalmak

Az alábbi definíciók célja a Tájékoztató értelmezésének megkönnyítése.

Személyes adat: bármely olyan, természetes személyre vonatkozó információ - például név vagy kapcsolattartási adatok - amely alapján a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten (azaz más információkkal kombinálva) azonosítható.

Érintett: az a természetes személy, akinek a vonatkozásában az Adatkezelő Személyes adatokat kezel. (Az érintettek listáját lásd a 3. pontban).

Adatkezelő vagy „ROSSMANN”: az a szervezet, amely az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön Személyes adatainak kezelője a ROSSMANN Magyarország Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090).

Adatkezelés: bármely, a Személyes adatokat érintő művelet, amelyet az Adatkezelő végrehajt, így pl. azok gyűjtése, tárolása, továbbítása, módosítása vagy törlése.

Címzett: bármely harmadik fél, amellyel az Adatkezelő Személyes adatot közöl, vagy amely Személyes adathoz más módon hozzáfér. (A címzettek listáját lásd a 5. pontban).

2.     Az Adatkezelés bemutatása

A Rajzverseny egy, az Adatkezelő által szervezett, gyermekeknek szánt rajzverseny, amelynek keretében a 3. életévüket betöltött, de a 14. életévüket még be nem töltött gyermekek rajzait nevezhetik a gyermek szülei, illetve törvényes képviselői. A nevezés során a rajzokat a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra kell feltölteni 2023. augusztus 1. 00:00 óra és 2023. augusztus 31., 23:59 perc között. Ezt követően a résztvevők három, a rajzot készítő gyermekek életkora alapján meghatározott csoportban szavazatokat gyűjthetnek rajzaikra a 2023. augusztus 1. 00:00 óra és 2023. szeptember 8. 23:59 perc közötti időszakban. A rajzok közül minden csoportban a tíz legtöbb szavazatot gyűjtő rajz, valamint csoportonként egy, illusztrátor által szakmai alapon kiválasztott rajz kerül díjazásra. A díjazott Rajzok az Adatkezelő online magazinjában is közzétételre kerülnek.

A Rajzverseny lebonyolítása során elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő az Érintettek bizonyos Személyes adatait kezelje, e körben tehát Adatkezelés valósul meg. A Rajzversenyhez kapcsolódó Adatkezelések részletes leírása a 4. pontban olvasható.

3.     Érintettek

A ROSSMANN a Rajzverseny lebonyolításához kapcsolódóan az alábbi természetes személyek Személyes adatait kezeli („Érintettek”):

·        A rajzot készítő gyermek;

·        A rajzot készítő gyermek szülője, illetve törvényes képviselője („Résztvevő”);

·        A rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalra feltöltött rajzokra szavazó természetes személyek.

4.     Adatkezelések

Jelen pontban bemutatásra kerül az összes olyan adatkezelési művelet és az azokhoz kapcsolódó célok, amelyek kapcsán a ROSSMANN a Rajzverseny lebonyolításához kapcsolódóan Személyes adatot kezel.

4.1.  A rajzot készítő gyermek Személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

4.1.1.        Kezelt Személyes adatok

·        A gyermek teljes neve;

·        A gyermek életkora;

·        A gyermek által készített rajz digitális másolata és a rajz címe;

·        A gyermek által készített rajzra érkezett szavazatok száma;

·        Annak ténye, hogy a gyermek által készített rajz díjazásra kerül-e.

4.1.2.       Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Rajzverseny sikeres lebonyolítása, ennek részeként a rajzot készítő gyermek azonosítása a nyertesek megállapítása érdekében.

4.1.3.       Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja a Résztvevő kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, amelyet a kiskorú gyermek törvényes képviselőjeként a gyermek vonatkozásában is a Résztvevő jogosult megadni.

A fentiekben megjelölt Személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Rajzversenyben való részvételhez. Ezért amennyiben a Résztvevő a Rajzverseny időtartama alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és ebből következően a továbbiakban nincs lehetőségünk a rajzot készítő gyermek Személyes adatait kezelni, úgy a Résztvevő Rajzversenyben való részvétele ellehetetlenül, hiszen nem állapítható meg, hogy melyik rajzot melyik gyermek készítette.

4.1.4.       A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Rajzverseny végétől számított egy évig.

4.2. A Résztvevő Személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

4.2.1.       Kezelt Személyes adatok

A Résztvevő Rajzverseny során történő azonosítása és az abban való részvételének biztosítása érdekében az Adatkezelő a Résztvevő következő Személyes adatait kezeli:

·        A Résztvevő neve és email címe;

·        A Résztvevő közösségimédia-azonosítója amennyiben az eltér az email címtől;

·        A Résztvevő által feltöltött rajz digitális másolata és a rajz címe;

·        A Résztvevő által feltöltött rajzra érkezett szavazatok száma;

·        Annak ténye, hogy a Résztvevő a rajzot készítő gyermek törvényes képviselője.

Ha a Résztvevő által feltöltött rajz díjazásra kerül, úgy a fentieken túl a következő adatok kerülnek kezelésre:

·        A nyereménnyel történő díjazás ténye;

·        A Résztvevő által a nyeremény átadása érdekében megadott adatok, így az Érintett telefonszáma, lakcíme, valamint egyértelmű nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a nyereményre igényt tart.

4.2.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Rajzverseny sikeres lebonyolítása, ennek részeként:

§  A Résztvevő részvételének biztosítása a Rajzversenyben;

§  A Résztvevő azonosítása a Rajzverseny során, az adott nyereményre való jogosultságának ellenőrzése;

§  A Résztvevővel való kommunikáció;

§  A nyeremény kiszállítása a Résztvevő számára.

4.2.3.      Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja a Résztvevő kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulása.

A fentiekben megjelölt Személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Rajzversenyben való részvételhez. Ezért amennyiben a Résztvevő a Rajzverseny időtartama alatt visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és ebből következően a továbbiakban nincs lehetőségünk Személyes adatait kezelni, úgy a Rajzversenyben való részvétele ellehetetlenülhet.

4.2.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

A Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Rajzverseny végétől számított egy évig.

4.3. Az Adatkezelő számviteli és adózási kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges adatok kezelése

4.3.1.       Kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő által e körben kezelt Személyes adatok:

·        az a tény, hogy a Résztvevő az adott nyereményt nyerte meg;

·        a nyeremény pénzben kifejezett értéke, valamint

·        az arra vonatkozóan kiállított számlán szereplő adatok.

4.3.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése.

4.3.3.      Az Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó adózási és számviteli jogi kötelezettségek teljesítése.

4.3.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő a nyereményről kiállított számlát (így az abban foglalt Személyes adatokat is), mint számviteli bizonylatot a számviteli törvény mindenkori rendelkezéseinek megfelelő időtartamon keresztül (legalább 8 évig) őrzi meg.

4.3. A rajzra szavazó természetes személy Személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

4.3.1.       Kezelt Személyes adatok

A rajzra szavazó természetes személy azonosítása és szavazatának nyilvántartása érdekében az Adatkezelő a rajzra szavazó természetes személy következő Személyes adatait kezeli:

·        A rajzra szavazó természetes személy Facebook profilja;

·        Annak ténye, hogy a rajzra szavazó természetes személy melyik rajzra/rajzokra szavazott;

·        A rajzra szavazó természetes személy által leadott szavazat/szavazatok dátuma.

4.3.2.      Az Adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Rajzverseny sikeres lebonyolítása, ennek részeként:

§  A rajzra szavazó természetes személy azonosítása a Rajzverseny során;

§  A rajzra szavazó természetes személy által leadott szavazat szabályosságának ellenőrzése;

§  A rajzra szavazó természetes személy által leadott szavazat nyilvántartása.

4.3.3.      Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja a ROSSMANN Rajzversen lebonyolításához fűződő jogos érdeke.

4.3.4.      A Személyes adatok megőrzési ideje

Az Adatkezelő Rajzverseny végét követő egy hónapig őrzi meg a Személyes Adatokat.

5.     Címzettek

A Rajzverseny lebonyolítása érdekében a ROSSMANN bizonyos személyes adatokat továbbít egyes, tőle független szervezetek részére. Ezek a szervezetek önálló adatkezelőként járnak el a kapott Személyes Adatok vonatkozásában.

Az Adatkezelő a következő önálló adatkezelőknek adja át a Személyes adatokat:

·        A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755);

·        A Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. cégjegyzékszám: 01-10-042463) amelyek a nyeremények kiszállítását végzik. Ehhez részükre átadásra kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint telefonszáma.

·        A Facebook Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) közösségi média szolgáltató, amelynél regisztrált fiókon keresztül történik a részvételhez és szavazáshoz szükséges regisztráció. A Facebook Ireland Limited saját eszközeivel hozzáférhet a bejelentkezés kapcsán keletkező személyes adatokhoz (lásd a Facebook Ireland Limited lent hivatkozott tájékoztatóit).

A ROSSMANN és a Facebook Ireland Limited a rajzpalyazat.rossmann.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatgyűjtés, és ezen adatoknak a Facebook Ireland Limited részére történő továbbítása vonatkozásában közös adatkezelőnek minősülnek, akik:

·        a https://www.facebook.com/legal/controller_addendum link alatt elérhető adatkezelői függelék szerinti megállapodást kötötték a közös adatkezelésről. A függelék meghatározza a ROSSMANN és a Facebook Ireland Limited közös adatkezeléssel kapcsolatban fennálló kötelezettségeit a GDPR rendelkezéseivel összhangban;

·        megállapodtak arról, hogy a ROSSMANN kötelessége, hogy az Érintetteket legalább az előző pontban hivatkozott függelék 2. pontjában megfogalmazott tájékoztatással ellássa;

·        megállapodtak arról, hogy a ROSSMANN és a Facebook Ireland Limited együttműködésének keretében a Facebook Ireland Limited felelős az érintettek GDPR 15–20. cikke szerinti jogait gyakorolhatóvá tenni a közös adatkezelést követően a Facebook Ireland Limited által tárolt személyes adatok vonatkozásában.

A Facebook Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy linken. Ebben található további információ arról, hogy a Facebook Ireland Limited hogyan kezeli a személyes adatokat, illetve arról, hogy a Facebook Ireland Limited az adatkezeléseit milyen jogalapon végzi, és milyen lehetőségeket biztosít az Érintettek számára a jogaik gyakorlására.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy a Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség területén kívülre nem továbbítja.

6.     Profilalkotás

A Rajzverseny során nem valósul meg a GDPR értelmében vett profilalkotás, vagy automatizált döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy az Érintett jelen tájékoztatóban felsorolt Személyes adatait semmilyen módon nem elemezzük további következtetések levonása céljából, illetve rá nézve semmilyen, emberi beavatkozás nélküli automatizált döntést nem hozunk ezen adatok alapján.

7.      Az Érintett által gyakorolható jogok

Az Érintettet Személyes adatainak kezelése során megilletik bizonyos, a GDPR-ban foglalt jogok. Az Érintett ezen jogait bármikor gyakorolhatja oly módon, hogy felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A gyermekek vonatkozásában a Résztvevők mint szülők, törvényes képviselők jogosultak a jogok gyakorlására.

Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

Email: adatvedelem@rossmann.hu

Postai cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Adatvédelmi tisztviselő: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda

A kérelmet az Érintettnek saját szavaival, érthetően és tömören javasolt megfogalmaznia. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét megvizsgálja, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő kérelmet a lehető leggyorsabban, de mindenképpen annak érkezésétől számított 1 hónapon belül válaszolja meg.

7.1.  Az Érintett hozzáférési joga

A Személyes adatokhoz való hozzáférési jog azt jelenti, hogy az Érintettnek jogában áll a Személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni.

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e a Személyes adatait, és ha igen,

·        milyen Személyes adatokat kezel,

·        mi az Adatkezelés célja,

·        az Adatkezelő mely címzettek részére adja át a Személyes adatokat,

·        az Adatkezelő mennyi ideig tárolja a Személyes adatokat,

·        az Érintettnek milyen jogai vannak az Adatkezeléssel összefüggésben, és

·        az Adatkezelő továbbítja-e az Érintett Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, az Adatkezelő milyen további garanciák vállalásával védi az Érintett Személyes adatait.

Az Érintett kérelmezheti továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatokról az Adatkezelő másolatot készítsen és azt az Érintettnek átadja. Az Adatkezelő az így készült másolatokat pdf formátumban, email csatolmányként, vagy más formában adja át az Érintett részére. Az Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt Személyes adatokról készült másolat átadását, ha az hátrányosan érintené bármilyen harmadik fél jogait és szabadságait, illetve a másolat átadása sértené bármely harmadik fél üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok helytelenek, vagy időközben megváltoztak, kérelmezheti az érintett adatok módosítását.

7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy Személyes adatait „elfeledjék”. Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, az Adatkezelő késedelem nélkül törli az Érintett Személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

·        a Személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyek a fenti 4. pontban meghatározásra kerültek;

·        az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapult és azt az Érintett visszavonta;

·        az Adatkezelő legjobb szándéka és erőfeszítései ellenére az adatok kezelése jogellenes volt;

·        az Adatkezelő a Személyes adatokat jogos érdeke alapján kezelte, és az Érintett tiltakozik az ilyen típusú Adatkezelés ellen, feltéve, hogy az Adatkezelő nem azonosított olyan kényszerítő erejű okot, amely az Érintett tiltakozását felülírja;

·        az Adatkezelő vagy az Európai Unió, vagy Magyarország jogszabályai alapján köteles az Érintett Személyes adatokait törölni.

Amennyiben az Adatkezelő módjában áll, a Személyes adatok törléséről a címzetteket is tájékoztatja. Külön kérelem esetén az Adatkezelő listát küld azokról a címzettekről, amelyeket a törlésről tájékoztatott.

Az Adatkezelő nem köteles a Személyes adatokat törölni, ha az Adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, illetve az Európai Unió vagy Magyarország jogszabályai alapján az adatokat köteles megőrizni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Rajzverseny lebonyolítása érdekében kezeli, ezért a törléshez való jog érvényesítése ellehetetlenítheti az Érintett részvételét a Rajzversenyben.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Rajzversenyben, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett Személyes adatait a jelen pontban említett jog alapján törölnie kellett.

7.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelés korlátozását, amennyiben legalább egy feltétel teljesül az alábbiak közül:

·        az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

·        az Adatkezelő legjobb szándékai ellenére az Adatkezelés jogellenes volt, viszont az adatok törlése helyett az Érintett az Adatkezelés korlátozását kéri;

·        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra az Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·        az Adatkezelő a Személyes adatokat jogos érdeke alapján kezelte, és az Érintett tiltakozik az ilyen típusú Adatkezelés ellen, feltéve, hogy az Adatkezelő nem azonosított olyan kényszerítő erejű okot, amely az Érintett tiltakozását felülírja.

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, továbbra is jogában áll a Személyes adatokat tárolni, azonban azokon semmilyen egyéb műveletet nem folytathat. Az Adatkezelés nem korlátozható, ha az Adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Adatkezelő a Személyes adatokat a Rajzverseny lebonyolítása érdekében kezeli ezért, ha az Érintett az Adatkezelés korlátozását kérelmezi, azzal ellehetetlenítheti a részvételét a Rajzversenyben, vagy az esetleges nyereményének átadását.

Az Adatkezelő kifejezetten kizárja felelősségét arra az esetre nézve, ha az Érintett azért nem tud részt venni a Rajzversenyben, vagy az Adatkezelő azért nem tud kapcsolatba lépni az Érintettel a nyeremény átadása érdekében, mert az Érintett a Személyes adatai kezelésének a korlátozását kérelmezte.

7.5.  A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelőnek a Személyes adatok kezelése jogos érdeke vagy az adatkezelés harmadik fél jogos érdeke alapján történik, az Érintett bármikor tiltakozhat az Adatkezelés ellen. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő törli az Érintettel kapcsolatban kezelt Személyes adatokat, kivéve, ha

·        az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

·        az Adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Személyes adatait az Adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. pdf, email) adja át a részére, vagy az általa megjelölt, másik adatkezelőnek.

7.7.  Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő bízik abban, hogy soha nem ad okot arra, hogy az Érintettnek panaszt kelljen benyújtania a Személyes adatok Adatkezelő által történő kezelése miatt.

Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatást nyújt az Érintett hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról.

Amennyiben az Érintett úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait, panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi hatósághoz. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1374 Budapest, Pf.:603.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az Érintett külföldön él vagy dolgozik (pl. az Európai Unió egy másik tagállamában), a panasz benyújtható a szokásos tartózkodási helye, vagy a munkahelye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához is.

Jogsérelem esetén az Érintett bírósághoz is fordulhat, ha

·        úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezeli a Személyes adatait (a bíróság előtti igényérvényesítéshez nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);

·        a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen az Érintett fellebbezni kíván;

·        a NAIH nem foglalkozik az érintett panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell megindítani).

Bírósági eljárást az Érintett a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Érintett választásától függően). További információk találhatók a magyar bíróságokról a következő linken: https://birosag.hu.

* * *

Hatályos: 2023. augusztus 08. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.