Rossmann

A ROSSMANN AJÁNDÉKKÁRTYÁVAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.1 ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Az adatkezelő cégneve: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „ROSSMANN”)
Székhelye: 2225 Üllő, Zsaróka út 8
Elektronikus elérhetősége: https://shop.rossmann.hu/customer-service
Telefonszáma: +36 (29) 889-800
Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: adatvedelem@rossmann.hu

1.2 AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGJELÖLÉSE, ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Név: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
Postacím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Email: adatvedelem@rossmann.hu

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

A ROSSMANN biztosítani szeretné azt, hogy vásárlói ajándékkártyát („Ajándékkártya”) tudjanak megrendelni akár saját maguk, akár más személyek részére („Érintett”). A vásárlók az Ajándékkártyát offline, és online módon is megrendelhetik. Az Ajándékkártya megrendelésével és használatával kapcsolatos adatkezelés részletei az alábbiak.

Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaMegőrzési idő
Az Ajándékkártya elkészítésével és használatával kapcsolatos személyes adatok:
 • Online módon történő megrendelés esetén a megrendelő neve, e-mail címe (amennyiben erre az e-mail címre kéri az Ajándékkártyát megküldeni), telefonszáma, fizetésnél megadott adatok, számlán feltüntetendő adatok, illetve opcionálisan a megajándékozott neve, e-mail címe (amennyiben a megajándékozott e-mail címére is szeretné, hogy megküldjük az Ajándékkártyát), és a megajándékozottnak szóló rövid üzenet tartalma;
 • Az Ajándékkártya mindenkori egyenlege (az Ajándékkártya beváltása esetén az Ajándékkártya azonosítása QR kód beolvasása, vagy a kártyaszám és CVC kód alapján történik).
Ajándékkártya előállítása, ezáltal a kapcsolódó ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítésének garantálásaA kapcsolódó ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja)Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogi igényérvényesítésre nyitva álló idő (5 év) végéig megőrzi.

Az Ajándékkártya online megrendelése esetén a kiállított számlán feltüntetett személyes adatokat az Adatkezelő a számviteli törvény 169. §-a szerint a számla kiállításának évét követő évtől számított 8 évig őrzi meg.
Az Ajándékkártya online megrendelése esetén a számlán feltüntetendő adatok tekintetében a számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelésA számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja)
Valamennyi adat tekintetében a jogi igényérvényesítés, az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme indokolt esetben, amennyiben ehhez személyes adatok szükségesekAz Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy jogi igényérvényesítés esetén a megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
Panaszkezeléssel kapcsolatosan kezelt adatok: a panaszos neve, email címe vagy telefonszáma, valamint panaszának tartalma, a panasz egyedi azonosítószáma, a panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma a megkeresés módjától függően

Kérjük kérdésük, panaszuk megfogalmazása során lehetőség szerint tartózkodjanak különleges adatok (pl. egészségi állapotra, világnézetre vonatkozó adatok) megadásától, illetve ilyen adatokat kizárólag abban az esetben közöljenek, amennyiben ez megítélésük szerint feltétlenül szükséges a kérdés, panasz megválaszolásához!
A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényből fakadó kötelezettségek teljesítéseAzon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségei

Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése

Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke
A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)

A panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján

Az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő az Ajándékkártya kiállítására, az érintett pedig az Ajándékkártya használatára irányadó, ÁSZF-ben foglalt kikötések betartására köteles.


A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére. Ezért ezen esetekben az adatkezelés el nem fogadása a szerződéskötés lehetetlenné válását eredményezi.


A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázatnak megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítésre nyitva álló idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az előbbi került mindenhol feltüntetésre. A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás joga, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása.

1.4 SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Adatfeldolgozók

Címzett megnevezéseCímzett státuszaAz adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Google Cloud EMEA Limited (székhely: Velasco Clanwilliam Place, Dublin, Írország)adatfeldolgozóA cég a shop.rossmann.hu címen elérhető weboldal tárhelyszolgáltatója
BIG FISH Internet-technológiai Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)adatfeldolgozóA cég a személyes adatok tárolására szolgáló szervert biztosítja és üzemelteti a ROSSMANN megbízásából.

Önálló adatkezelő

Címzett megnevezéseCímzett státuszaAz adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.),önálló adatkezelőAz Ajándékkártya online megrendelése esetén az online fizetés lebonyolítását biztosítja
Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet)önálló adatkezelőAz Ajándékkártya online megrendelése esetén az online fizetés lebonyolítását biztosítja. A bankkártya adatok a céghez nem jutnak el. A cég a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával a ROSSMANN az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba csak abban az esetben továbbítja, ha valamely, a GDPR által előírt garanciamechanizmus rendelkezésre áll, amely a továbbított személyes adatok védelmét szolgálja. Kérésére az alkalmazott garanciákról tájékoztatást nyújtunk. A ROSSMANN a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező.

1.5 KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Ajándékkártya elkészítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelés nem irányul különleges adatnak minősülő személyes adatok kezelésére, ugyanakkor nem zárható ki, hogy az Érintett az Ajándékkártyával kapcsolatos panaszában különleges adatnak minősülő adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, annak ellenére, hogy Adatkezelő kifejezetten is felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy ilyen személyes adatot panaszában ne adjon meg. Ez esetben az Adatkezelő a különleges adatot, a fenti megjelölt jogalap figyelembevétele mellett, a GDPR 9. cikk (1) bek. f) pontja alapján kezeli.

1.6 MÁS FORRÁSBÓL BESZERZETT ÉRINTETTI ADATOK

Kezelt adatok köreKezelt adatok forrása
Megajándékozott személy neve, e-mail címeAz Ajándékkártyát megrendelő személy (az ajándékozó), aki ezeket az adatokat az Ajándékkártya online megrendelése során adja meg

Az Adatkezelő felhívja az Ajándékkártyát megrendelő személy figyelmét, hogy a megajándékozott személy személyes adatainak megrendelő általi megadása esetén, a megajándékozott személyeket köteles jelen adatkezelési tájékoztató szerint tájékoztatni az adatkezelésről. Ezen tájékoztatás elmulasztásából eredő igényeket az Ajándékkártyát megrendelő személy viseli, tekintettel a kapcsolódó ÁSZF rendelkezéseire is. Ugyanakkor maga az Adatkezelő is ésszerű mértékű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az adatkezelési tájékoztatást a megajándékozott személy is megkapja.

1.7 ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.


A) A hozzáféréshez való jog


Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.


B) A helyesbítéshez való jog


Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti, amennyiben az adat és az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:


 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


D) Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:


 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.


E) A tiltakozáshoz való jog


Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, amely jogára az Adatkezelő itt kifejezetten is felhívja a figyelmet. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő – eseti mérlegelést követően - bizonyítja, hogy


 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Amennyiben azonban ilyen körülményt az Adatkezelő nem igazol, az Adatkezelő haladéktalanul törli a tiltakozással érintett személyes adatokat.


F) Az adathordozhatósághoz való jog


Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat .pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.


G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog


Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.


1.8 AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.


Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

1.9 PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az adatkezelés során profilalkotás és automatizált döntéshozatal nem történik.


* * *


Hatályos: 2024. február 14. napjától

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.