A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. tájékoztatja a „Szépüljön és spóroljon!” pontgyűjtő programban résztvevő és a www.rossmann.hu oldalon regisztráló ügyfeleit, hogy a pontgyűjtő kártya leadásával és/vagy a regisztrációs adatlap kitöltésével önként és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önként megadott személyes adataikat a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft., minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége (saját célra, közvetlen üzletszerzési , tájékoztatási és piackutatási) céljából felhasználja, információt, hírlevelet vagy kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Tájékoztatja továbbiakban ügyfeleit, hogy az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, kezelésre, azok harmadik személy részére nem kerülnek kiadásra, kivéve amennyiben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé.

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. az adatok helyesbítésére lehetőséget nyújt a felhasználóknak, kérésre az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, és felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

A www.rossmann.hu honlapon a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. saját weboldala üzemel, amelyen a regisztrációs funkciót használva a regisztrálók (továbbiakban felhasználók) adatait a ROSSMANN Magyarország Kft. kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. ezúton tájékoztatja a „Szépüljön és spóroljon!” pontgyűjtő programban résztvevő ügyfeleit illetve a honlapon regisztrálni kívánó látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli és valamennyi vonatkozó, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz, így különösen

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (továbbiakban Avtv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban Reklámtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban Eker tv.) törvénybenfoglaltaknak .

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát, a felhasználók előzetes értesítése mellett megváltoztassa. Az esetleges változásokról a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. a felhasználókat a honlapon tájékoztatja.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a pontgyűjtő programban résztvevő ügyfelek illetve a www.rossmann.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, az Eker tv. 13/A. §-ában, valamint a Reklámtv. 6. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve a jelen adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.

A felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a portálon való regisztrációval adja meg. A pontgyűjtő programban résztvevő ügyfél a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a pontgyűjtő kártya aláírásával adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

Kezelt adatok

 

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

1. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

- vezetéknév

keresztnév

felhasználónév

e-mail cím

jelszó

- lakhely irányító száma

 

2. A regisztráció során az alábbi önként megadható személyes adatok kezelésére kerül sor, amennyiben az a felhasználó által megadásra kerül:

- lakhely

- nem

- születési év

- gyermekek száma

A regisztráció során rögzített felhasználók személyes adatainak köre a felhasználás során korlátlan alkalommal módosítható.

 

3. A www.rossmann.hu honlap látogatása során az adatkezelő az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésének megfelelően rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

4. A pontgyűjtő kártyáról az alábbi önkéntesen megadható adatok kezelésére kerül sor

- név

- lakhely

- e-mail cím

 

Az adatkezelés célja

 

1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók (a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. extra webes akciók) azonosításához szükséges.

2. Az önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag saját piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység céljából kezeli.

 

Az adatkezelés megnevezése

 

A ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. honlapja általában személyes adatok megadása nélkül elérhető, azonban előfordulhat, hogy az oldal egyes felületeinek eléréséhez, egyes szolgáltatások igénybe vételéhez regisztráció szükséges.

 Az oldalon történő regisztráció mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Az adatkezelés jelen tájékoztató alapján történik, a regisztrálás megfelelő tájékoztatás birtokában, a felhasználó önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

 

Az adatkezelés időtartama

 

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

 Az adatok törlésre kerülnek, ha a felhasználó kéri, illetve, ha az adatkezelés célja megszűnt.

 

Adatbiztonság

 

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók és ügyfelek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a felhasználók személyes adatainak megóvása, technikai védelmének érdekében gondoskodik a szükséges külön védelmi eszközök megtételéről.

Az adatkezelő az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, illetve a megsemmisülés és sérülés ellen védi.

 

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban  

 

A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tájékoztatást a // hirlevelinformacio@rossmann.hu // Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. // címen kérhet a felhasználó. Tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését (a helyes adatokat megadásával) a hirlevelinformacio@rossmann.hu. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse címen. A helyesbítésről a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. írásban értesíti a felhasználót. 

Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Továbbá az adatkezelő nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatkezelés megszüntetése

 

A felhasználó bármikor jogosult az általa szolgáltatott adatokat, a közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználásra vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A visszavonásra elektronikus és postai úton (Levelezési cím: 2225 Üllő, Pf. 98) is van lehetőség.

Elektronikus leiratkozáshoz küldjön egy üres emailt a tárgyban „Leiratkozás” szóval a hirlevel@rossmann.hu. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse címre.

Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig - ha a megszüntetés azon alapul, hogy érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni - egyidejűleg a tilalmi listára[1] történő felvételt kell érteni.

 

Üzemeltető: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft

Email: webmaster@rossmann.hu. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Az adatkezelő elérhetőségei

 

Név: ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

Nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 13-09-088090

Adószám: 11149769-2-44

 

[1] 1995. évi CXIX. tv. 21. § (1) A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.
(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.