FELHÍVÁS

Kedves Vásárlóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy üzleteinkben -tilos fotó-, videó-, vagy hangfelvétel készítése!

Kivételt képez a tiltás alól, ha a felvételt készítő személy Társaságunk Revíziós Osztálya által kiállított engedéllyel rendelkezik. Az engedélykéréshez a rossmannkukacrossmann.hu e-mail címre írva kérjük, adja meg látogatása helyét (üzlet címe), pontos időpontját és a felvételkészítés módját, illetve célját. A Revíziós Osztály mérlegelés után dönt az engedély kiadásáról. Ellenkező esetben, engedély hiányában, jelen felhívásunk értelmében a Rossmann bolti dolgozói, alkalmazottai, valamint megbízott biztonsági őrei kiutasíthatják az üzletből a felvételt készítő személyt. Jelen szabályzatunk/felhívásunk megtalálható az üzletekben és a www.rossmann.hu weboldalon.

Üllő, 2010. június 18.

Florian Knauer
Ügyvezető igazgató
 

FELHÍVÁS

Kedves Vásárlóink!

A Rossmann Magyarország Kft. nevében az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz.

Sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy minden igyekezetünk ellenére kivételes esetekben mégis előfordul, hogy a dolgozóink által megfelelően kihelyezett árcímkék különböző okokból véletlenül vagy akár szándékosan eltávolításra, áthelyezésre kerülnek.

Fentiekre tekintettel, kérjük Kedves Vásárlóinkat, hogy amennyiben esetlegesen nem találják az adott terméknél az árcímkét, vagy nem egyértelmű, hogy az adott termékhez melyik árfeltüntetés tartozik, forduljanak bizalommal az üzletben dolgozó alkalmazottakhoz, akik haladéktalanul intézkednek az eltávolított, vagy áthelyezett árcímkék megfelelő kihelyezése iránt.

Társaságunk elsődlegesen az Önök elégedettségét tartja szem előtt, és minden eszközzel igyekszünk az Önök igényeinek és a mindenkori jogszabályoknak megfelelően eljárni.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük!

 

ROSSMANN MAGYARORSZÁG KFT.

ÜZLETSZABÁLYZAT

 

ROSSMANN MAGYARORSZÁG KFT.

2225 ÜLLŐ, ZSARÓKA ÚT 8.

CG. 13-09-088090

11149769-2-44

 

          1.       Általános rendelkezések

1.1      A ROSSMANN Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) és a Beszállító közötti kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom és a közös gazdasági érdek.

1.2     Az Üzletszabályzat célja, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (továbbiakban: Tfmtv.) 3.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság és a Beszállító közötti kapcsolat átlátható és rendezett legyen. A Tfmtv. értelmében jelen Üzletszabályzat alkalmazási körében, tehát kizárólag a Beszállító és a Társaság közötti jogügyletek tekintetében Általános Szerződési Feltételnek minősül.

1.3     A Társaság kijelenti és a Beszállító tudomásul veszi, hogy a Társaság olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a Tfmtv. szerint beszállítónak minősülő szállítóktól közvetve vagy közvetlenül felvásárolt mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket a végső fogyasztó számára értékesíti.

1.4     Az Üzletszabályzat nyilvános, a Társaság honlapján awww.rossmann.hu címen bárki megtekintheti. A jelen Üzletszabályzat visszavonásig hatályos. Az Üzletszabályzat módosítása esetén a Társaság – a Tfmtv. rendelkezéseivel összhangban – a módosításokat az Üzletszabályzatban átvezeti és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatot teszi közzé a fenti honlapján, valamint a Tfmtv.-ben foglaltaknak eleget téve megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

         2.      Alkalmazási kör

2.1     Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a Beszállító és a Társaság (együtt: Felek).

2.2     Beszállítónak minősül

a) az olyan ‑ mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket termelő, feldolgozó, illetve külön jogszabály szerint termelői szervezetnek, illetve termelői csoportnak minősülő, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó – természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Társaságnak értékesíti a megtermelt, illetve feldolgozott terméket; valamint

b) az olyan – a Társaság kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a Társasággal a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló, továbbá közös beszerzés esetén azzal közös beszerzési szövetséget nem alkotó – természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket a Társaságnak értékesíti.

2.3     A Tfmtv. 2.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Társaság kereskedőnek minősül.

2.4    A mezőgazdasági és élelmiszeripari termék meghatározásánál a Felek a Tfmtv. 2.§ (2) bekezdésének d) pontjában foglalt definíciót ismerik el kötelezőnek. A Társaság és a Beszállító közötti jogviszony tartalmát és annak részletszabályait az egyedi szerződések, valamint a vonatkozó jogszabályok és jelen Üzletszabályzat állapítják meg. Az Üzletszabályzat mint Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.      A beszállítói körbe való bekerülés, illetve az onnan való kikerülés feltételei

3.1     A Társaság beszállítóinak körébe vagy a mezőgazdasági és élelmiszeripari terméknek a Társaság árukészletébe való bekerüléséért, illetve ott tartásáért semmilyen díj nem kerül felszámításra, sem közvetlen, sem közvetett módon.

3.2     A Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Beszállító saját belátása szerint veszi igénybe, a Társaság szolgáltatásainak igénybevétele nem képezi a beszállítói körbe való bekerülés feltételét.

3.3     A Társaság beszállítójává válásnak feltétele a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a megfelelő minőség garantálása. A Felek a Beszállító termékeitől elvárt minőséget külön megállapodásban rögzítik, illetve ennek hiányában a kereskedelmi gyakorlatban elismert kiváló minőséget kell biztosítania a Beszállítónak.

3.4    A Beszállítónak garantálnia kell, hogy az általa megtermelt, feldolgozott  termék értékesítése megfelel valamennyi jogszabályi követelménynek, és nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő, szerzői, vagy egyéb jogát (pl.: szerzői jogot, védjegy oltalmat stb.).

3.5     Amennyiben a Felek bármelyike a Szállítási Keretszerződésből fakadó kötelezettségeit az előzetes felszólítás eredménytelensége esetén ismételten vagy súlyosan megszegi, a másik fél jogosult a Szállítási Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szállítási Keretszerződés ilyen módon kerül felmondásra, az azonnali felmondással egyidejűleg a beszállítói jogviszony is megszűnik. Amennyiben a Szállítási Keretszerződés rendes felmondással kerül megszüntetésre, a felmondási idő leteltével szűnik meg a beszállítói jogviszony; közös megegyezés esetén pedig azon a napon, melyen a Szállítási Keretszerződés a Felek akaratából megszűnik.

4.      Szolgáltatások

4.1     A Társaság a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani valamennyi Beszállítónak minősülő vállalkozás részére, a szolgáltatás ellenértékét is meghatározó egyéni megállapodás alapján:

a) Reklám- és Marketing Szolgáltatások; továbbá

b) Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés.

4.2    A Társaság nem felel a fenti szolgáltatások elmaradásáért abban az esetben, ha a mulasztása a Beszállító felróható magatartására vezethető vissza.

4.3    A Társaság és a Beszállító közötti egyedi szerződésekben minden esetben lehetőség van szerződésbiztosító mellékkötelezettségek belefoglalására. Ezen biztosítékok rendszere nem lehet indokolatlanul egyoldalú.

4.4   Reklám- és Marketing Szolgáltatások

4.4.1  A Reklám- és Marketing Szolgáltatások keretében a Beszállító az általa leszállított termékek vonatkozásában az egyéni megállapodásban megállapított részletszabályokkal az alábbi szolgáltatásokat igényelheti a Társaságtól: 

a) Magazin-, reklámújság-megjelenések: a Beszállítóra utaló információknak (pl. Beszállító neve, logója, védjegye, szlogenje, bármely marketing kommunikációja, stb.), a Társaság által a Beszállítótól vásárolt termékre utaló információknak (pl. a termék nevének, jellemzőinek, tulajdonságainak, stb.), valamint a Beszállító által megjelentetni kívánt egyéb marketing kommunikációknak (pl. reklámok, cikkek, egyéb tartalmak stb.) a Társaság által a vásárlók részére készített, illetve készíttetett magazinokban (pl. vásárlói magazin, stb.) és reklámújságokban történő, külön szerződésben meghatározott részletfeltételek (pl. formátum, gyakoriság, stb.) melletti feltüntetése, megjelenítése (a megjelenítés szöveges és képi formában történik);

b) Prospektusok, szórólapok: alvállalkozók bevonásával a Beszállító termékeit tartalmazó prospektusok és szórólapok eljuttatása a fogyasztókhoz;

c)  Displayek, kiállító eszközök, másodkihelyezések: speciális displayek, kiállító eszközök vásárlása vagy készíttetése, továbbá kihelyezése a Beszállító termékeinek elhelyezése céljából, illetve egyéb speciális bolti kihelyezések (pl. másodkihelyezés) biztosítása; illetve

d) „Webshop együttműködés: az e marketingcsomagot adott időszakban, adott termékkategória vonatkozásában igénybevevő Beszállító számára a Társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

da) Teljes szortiment garancia: A ROSSMANN webshopjában a Beszállító teljes szortimentje folyamatos elérhetőségének biztosítása, az aktuális piaci keresleti viszonyoktól, valamint azok ingadozásaitól, változásaitól függetlenül.

db) Brandek összelinkelése: A Beszállító weboldalán a termékeit bemutató felületen a ROSSMANN webshopjához kapcsolt, azzal közvetlen összeköttetést biztosító link kerül elhelyezésre, melyre rákattintva a látogató a Beszállító adott termékeit a ROSSMANN webshopjában azonnal megrendelheti.

dc)  Dedikált akciós aloldal: két (2) havonta, az adott hónap első felében legalább két (2) hetes időtartamra a Beszállító számára dedikált akciós aloldal biztosítása a ROSSMANN webshopjának felületén, mely aloldalon kizárólag a Beszállító termékeire vonatkozó speciális webshopos akciók kerülnek megjelenítésre.

dd) Banner hirdetés: Negyedévente adott termékkategóriában a Beszállító e kategóriába tartozó, aktuálisan hirdetett termékeit megjelenítő banner hirdetés elhelyezése a ROSSMANN webshopjának felületén.

e) Egyéb marketing eszközök: pl. plakátok, biztonsági kapuhuzat, wobbler, hostess promóció; továbbá a Beszállító termékének a ROSSMANN elektronikus felületein promóciós céllal történő megjelentetése, valamint az ahhoz kapcsolódó marketing aktivitás kihelyezésének, illetve igénybevételének biztosítása.

4.4.2 A Reklám- és Marketing Szolgáltatásokat bármely Beszállító igénybe veheti külön megállapodás kötésével. A külön szerződés kötelezően tartalmazza a Beszállító által fizetendő ellenérték meghatározását, a szolgáltatás nyújtásának időtartamát, illetve számát, valamint azt, hogy a megjelentetésre kerülő reklámanyagot milyen időpontban kell a Beszállítónak véglegesítenie. A véglegesítés időpontja legkésőbb a tervezett megjelenítés előtti ötödik hét első napja. Amennyiben a Beszállító az előzetesen megállapított határidőre nem küldi meg a reklámanyagot, illetve nem véglegesíti azt, a Társaság az ezzel kapcsolatosan felmerült indokolt és alátámasztott költségeinek megtérítését követelheti a Beszállítótól.

4.4.3 A Beszállító teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a hirdetési eszközökben megjelentetett termékeket legkésőbb a Felek közötti megállapodásban (megrendelésben) rögzített határidőig bezárólag leszállítja a Társaság részére. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredően, amennyiben ebből kifolyólag a Társaságnak bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, a Beszállító ‑ felróható magatartásától függetlenül ‑ köteles ennek teljes összegét a Társaság részére megtéríteni.

4.4.4 A Reklám- és Marketing Szolgáltatásokért kiszámlázható legmagasabb díjakat („Maximális Marketing Díjak”) az 1., illetve 2. sz. mellékletek tartalmazzák. A mellékletekben megjelölt díjak ÁFA nélkül értendőek.

4.4.5 A Maximális Marketing Díjak fix összegben kerülnek megállapításra, az ott meghatározott egységekre vetítve (megjelenésenként, üzletenként, stb.). A Maximális Marketing Díjak elszámolására és megfizetésére a Reklám- és Marketing Szolgáltatások teljesítéséhez igazodóan, a Felek közötti megállapodás szerint kerül sor. Erre irányuló igény esetén a Felek a közöttük létrejött külön megállapodásban meghatározott időszakra („Tervezési Időszak”) közösen, egymás igényeire kölcsönös tekintettel tervezik a marketing-aktivitásokat. Ilyen esetben a Felek a köztük a tárgyévben tervezett forgalom meghatározott százalékában vagy a forgalommal arányosított fix összegben fejezik ki a tervezett marketing-aktivitáshoz kapcsolódó díjat, melyre vonatkozóan a Felek külön megállapodása biztosítja, hogy a Tervezési Időszakban a tervezett forgalomra vetített díj nem haladhatja meg a Beszállító által ténylegesen igénybevett Reklám- és Marketingszolgáltatások 1-2. számú mellékletek szerinti Maximális Marketing Díjainak összegét.”

4.5    Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés

4.5.1  A Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés keretében a Beszállító az általa leszállított, külön megállapodásban meghatározott termékei („Innovációs Termékek”) vonatkozásában az egyéni megállapodásban megállapított részletszabályokkal az alábbi részszolgáltatásokat igényelheti a Társaságtól: 

a) Scanning adatszolgáltatás: a Társaság a Beszállító kérésére, az általa összeállított kérdések alapján összegyűjti az eladáshelyi információkat és visszacsatolást biztosít a Beszállító részére a forgalmazási tapasztalatokkal és az eladáshelyen megfogalmazódott fogyasztói igényekkel kapcsolatosan – ennek érdekében a Társaság a Beszállító részére külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a forgalmi adatok változása tekintetében scanning adatszolgáltatást nyújt (a Társaság szakképzett személyzettel és modern eszközökkel a Beszállító általa forgalmazott Innovációs Termékei vonatkozásában havonta kategória szintű, kiértékelt adatokat, komplex értékeléseket szolgáltat a Beszállító részére,melyek alapján a szolgáltatást igénybe vevő Beszállító a ROSSMANN globális és lokális szintjeit is érintően átfogó képet kap az általa szállított Innovációs Termékek vonatkozásában a készletinformációkról, továbbá a kategóriájában elfoglalt piaci helyzetéről, részesedéséről, a versenytársakhoz viszonyítható helyzetéről, és amely információkat a Beszállító a készlettervezés folyamán is fel tudja használni);

b) Piackutatás: a Társaság a Beszállító részére piackutatást végez;

c)  Eladáshelyi információnyújtás: a Társaság biztosítja, hogy kereskedelmi egységeiben az ott dolgozó munkatársak a Beszállító instrukcióinak megfelelően a fogyasztókat – a professzionálisabb kiszolgálás érdekében ‑ egyedi, testreszabott információkkal lássák el az Innovációs Termékekre vonatkozóan.

4.5.2 A Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés egészét, illetve egyes részszolgáltatásait bármely Beszállító igénybe veheti külön megállapodás kötésével. A külön szerződés kötelezően tartalmazza a Beszállító által fizetendő ellenértéket.

4.5.3 A Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés díjai esetében az elszámolás alapját a Felek közötti éves tényleges áruforgalom képezi.

4.5.4 A Kategória-, illetve Termékfejlesztési és –innovációs Együttműködés egészének ellenértékeként meghatározott legmagasabb díj az éves tényleges áruforgalom 10,5%-a + ÁFA, míg az egyes részszolgáltatások külön-külön történő igénybe vétele esetén az azok ellenértékeként meghatározott legmagasabb díjak az alábbiak szerint alakulnak: az a) pontban foglalt részszolgáltatás esetén legfeljebb az éves tényleges áruforgalom 8,5%-a + ÁFA; a b) pontban foglalt részszolgáltatás esetén legfeljebb az éves tényleges áruforgalom 1%-a + ÁFA; a c) pontban foglalt részszolgáltatás esetén legfeljebb az éves tényleges áruforgalom 1%-a + ÁFA.

5.      Progresszív forgalmi bónusz (utólagos árengedmény)

5.1     A Tfmtv. 3.§ (2) bekezdése r) pontjának megfelelően a Társaság és a Beszállító között létrejött külön írásbeli megállapodás alapján a forgalmazott termékmennyiség növelésének ösztönzése céljából a Felek progresszív forgalmi bónusz kikötésében állapodhatnak meg. E bónusz mint utólagos árkedvezmény számítási alapjának a Társaság által az adott időszakban forgalmazott teljes termékmennyiség tekintendő.

5.2     A progresszív forgalmi bónusz legmagasabb összege nem haladhatja meg az egyes bónuszsávok vonatkozásában a többletértékesítéssel elért forgalom 23%-át. A Felek között létrejött egyedi megállapodásban meghatározott bónusz mindenkor a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű.

6.      Akciós Árengedmények elszámolása 

6.1     A Társaság a Tfmtv. 3.§ (2a) bekezdésének megfelelően, a Beszállítóval létrejött egyedi megállapodásban rögzített feltételek szerint, a végső fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának végső időpontjától számított harminc napon belül a Beszállító által nyújtott árengedményről és az azzal érintett termékmennyiségről elszámol a Beszállító felé.   

7.      Kapcsolattartás, egyéb

7.1     A Társaság a Beszállítókkal különböző módokon tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következőek: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, illetve elektronikus kapcsolat. A Társaság a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalmazására kizárólag írásban köt szerződést.

7.2     A telefonon vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a Felek a mindkét fél általi tudomásulvételt követő 30 munkanapon belül, valamint amennyiben az írásba foglalást a Beszállító kéri, a kérés tudomásulvételét követő három munkanapon belül kötelesek utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

7.3     Jelen Üzletszabályzat módosítása kizárólag írásban történik.

7.4    A Társaság a Beszállítókkal való szerződéses kapcsolata során a Tfmtv. rendelkezéseit betartja, tisztességtelen forgalmazói magatartásra vagy a törvényi tilalom megkerülésére irányuló szerződéses feltételeket sem jelen Üzletszabályzatában, sem az egyedi megállapodásaiban nem alkalmaz.

8.      Az Üzletszabályzat hatályba lépése 

8.1     Jelen Üzletszabályzat 2013. március 28. napján lép hatályba.

 

ROSSMANN Magyarország Kft.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet – „Hirdetési eszközök és az azok igénybevételéért felszámítható maximális díjazások a ROSSMANN hálózatában 2015”

2. sz. melléklet – „Hirdetési eszközök és az azok igénybevételéért felszámítható maximális díjazások a ROSSMANN hálózatában 2016”