Rossmann

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A HÚSVÉTI KINCSVADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „Húsvéti Kincsvadászat” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Nyereményjáték 2023. április 3-án 0:00 órától 2023. április 10-én 23:59 óráig tart.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik


 1. a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek;
 2. számára a magyar nyelvű kommunikáció elfogadható;
 3. bármely „okos eszközükön” letöltik a ROSSMANN Mobil Applikáció legújabb, [3.19] verziószámú változatát, illetve az „okos eszközükre” már letöltött ROSSMANN Mobil Applikációt a legújabb [3.19] verziószámú változatra frissítik;
 4. a jelen Szabályzat és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit a 4.1 pont (1) alpontban foglaltak szerint elfogadják;
 5. a Nyereményjáték időtartama alatt a Mobil Applikációba a Saját Fiókjukba történő bejelentkezést követően, a Húsvéti Kincsvadászat elnevezésű játékot sikeresen teljesítik a 4. fejezetben foglaltak szerint. (A Saját Fiók létrehozásának menetét és feltételeit, valamint a Saját Fiók használata esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann ID és a Webáruház használata vonatkozásában című adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.)

(A fenti (1)-(5) pontban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön a továbbiakban: „Résztvevő”, együttesen „Résztvevők”.)


3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvételével önként, kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és vállalja, hogy az azokban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.


3.3. A Szervező jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásból, illetve az 5.1. bekezdésben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben


 1. az érintett Résztvevő a Saját Fiókjának létrahozása során (ROSSMANN ID regisztrációja során) nem valós adatokat adott meg;
 2. az érintett Résztvevő a Húsvéti Kincsvadászat elnevezésű játék sikerességét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 3. az érintett Résztevevő a Nyereményjátékban úgy próbált részt venni, hogy a Mobil Applikációba más felhasználó Saját Fiókjával jelentkezett be;
 4. az érintett Résztvevő a ROSSMANN Saját Fiókját az 5.1. pontban meghatározott Sorsolás lebonyolításáig törli;
 5. az érintett Résztvevő az 5.1. pontban meghatározott Sorsolás eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;
 6. az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.


3.5. A Szervező kizárólag a Nyereményjátékban történő olyan részvételt tekinti érvényesnek, amely a Résztvevő által, saját valós adatainak megadásával történik. Amennyiben a Résztvevő nem saját maga regisztrált Saját Fiókot (ROSSMANN ID regisztrációt), és nem saját valós adatait használja, úgy a Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím, illetve a Saját Fiók jogosulatlan használatából, illetve nem saját valós adatok használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


3.6. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a https://shop.rossmann.hu/husveti-kincsvadaszat online felületen tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.


3.7. A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha az érintett Résztvevő nem a legújabb, 3.19 verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak, úgy előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők számukra, illetve a Húsvéti Kincsvadászat elnevezésű játék nem megfelelően fog működni okos eszközükön, és ezáltal akadályozva lesznek a Húsvéti Kincsvadászat elnevezésű játék sikeres teljesítésében és az 5.1 pontban meghatározott Sorsoláson való részvételen. A Szervező kizárja a felelősségét azokért a hibákért, fennakadásokért és egyéb hátrányos következményekért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Résztvevő nem a Nyereményjátékban úgy kívánnak részt venni, hogy nem legújabb, 3.19 verziószámú változatát használja a ROSSMANN Mobil Applikációnak a Nyereményjátékkal összefüggésben.


4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL – HÚSVÉTI KINCSVADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK SIKERES TELJESÍTÉSE

4.1. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1. pontjának (5) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték 2.1. pontban meghatározott időtartama alatt, a jelen pontban foglaltak szerint az „okos eszközére” letöltött - legújabb, 3.19 verziószámú - Mobil Applikációjába a Saját Fiókjával be kell jelentkeznie és


 1. a Mobil Applikáció Húsvéti Kincsvadászat felületén a „JÁTSZANI SZERETNÉK” gombra kattintást követően a „Megismertem és elfogadom a Húsvéti Kincsvadászat Nyereményjáték Szabályzatának és Adatkezelési tájékoztatójának rendelkezéseit” szöveg melletti jelölőnégyzet bejelölésével el kell fogadnia a jelen Szabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót;
 2. az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően a „JÁTSZOM” gombra kattintást követően, a 4.2 pontokban foglaltak szerint sikeresen teljesítenie kell a Húsvéti Kincsvadászat játékot.

4.2. A Résztvevőknek a Húsvéti Kincsvadászat játék sikeres teljesítéséhez 5 perc alatt a játék felületén megjelenő fekete-fehér képen tizenöt (15) darab tojást kell megtalálniuk. Egy tojás akkor tekinthető a játék szempontjából megtaláltnak, ha az „okos eszköz” képernyőjének megérintését követően az érintett tojás a fekete-fehér felületen színessé válik. Amennyiben a játék lefolytatására nyitva álló 5 perc alatt az érintett Résztvevő valamennyi tojást megtalálja, úgy a játék azonnal véget ér és egy üdvözlő üzenet értesíti a Résztvevőt a játék sikeres teljesítéséről.


4.3. A Húsvéti Kincsvadászat játék sikeres teljesítését követően a Résztvevő automatikusan részt vesz az 5.1 pont szerinti Sorsoláson.


4.4. Abban az esetben, ha a Résztvevő a Húsvéti Kincsvadászat játék sikeres teljesítésére nyitva álló 5 perc alatt nem találja meg mind a tizenöt (15) darab tojást, úgy a határidő lejártát követően a játék véget ér, és egy rendszerüzenet tájékoztatja a Résztvevőt arról, hogy a Húsvéti Kincsvadászat játékot nem tudta sikeresen teljesíteni. Az a személy, aki a Húsvéti Kincsvadászat játékot nem tudja sikeresen teljesíteni, nem vesz részt az 5.1 pont szerinti Sorsoláson, így nem lesz esélye az 5.1 pontban meghatározott Nyeremények megnyerésére.


4.5. Abban az esetben, ha valaki a 4.1 pont (2) albekezdésében megjelölt „JÁTSZOM” gombra kattintással megkezdi a Húsvéti Kincsvadászat játékot, de a játék felületét a sikeres teljesítésre nyitva álló 5 perc alatt elhagyja, úgy a játék nem fejeződik be automatikusan, hanem az érintett személy jogosult a játék felületére a sikeres teljesítésre nyitva álló 5 perc alatt visszalépni. Fontos azonban, hogy a Húsvéti Kincsvadászat játék szüneteltetésére nincs lehetőség, illetve a sikeres teljesítésre nyitva álló 5 perc határidő abban az esetben is telik, ha a játszó személy a Húsvéti Kincsvadászat játék felületét elhagyja. Erre tekintettel a Szervező javasolja, hogy a Húsvéti Kincsvadászat játék megkezdésére csak akkor kerüljön sor, ha a játszó személy a játék megkezdésétől számított, egybefüggő 5 percig a Húsvéti Kincsvadászat játék felületén tud maradni és a játék sikeres teljesítésével tud foglalkozni.


4.6. A Húsvéti Kincsvadászat játék kizárólag a Mobil Applikáció legújabb, 3.19 verziószámú változatán futtatható megfelelően, azt követően, hogy a Résztvevő a Mobil Applikációba Saját Fiókjával belépett. Ennek megfelelően a Húsvéti Kincsvadászat játék elindításának előfeltétele, hogy a Résztvevő:


 1. rendelkezzen az „okos eszközére” letöltött Mobil Applikáció legújabb, 3.19 verziószámú változatával;
 2. rendelkezzen ROSSMANN Saját Fiókkal, valamint Saját Fiókjával a Mobil Applikációba bejelentkezzen;
 3. a jelen Szabályzatot és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót 4.1 pont (1) alpontban foglalt módon elfogadja;
 4. a Húsvéti Kincsvadászat játékot a Nyereményjáték időtartama alatt indítsa el.

4.7. A Résztvevők a Húsvéti Kincsvadászat játékkal a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag egy alkalommal tudnak játszani. Amennyiben az érintett személy a rendelkezésére álló egyetlen alkalommal nem tudja sikeresen teljesíteni a Húsvéti Kincsvadászat játékot a 4.2 pontban foglaltak szerint, úgy elveszíti a lehetőségét, hogy az 5.1 pont szerinti Sorsoláson részt vegyen és az 5.1 pontban meghatározott Nyereményeket megnyerje.

5. SORSOLÁS ÉS NYEREMÉNYEK

5.1. Nyeremények

5.1.1. Azon Résztvevők között, akik a Nyereményjáték időtartama (2.1 bekezdés) alatt a 4. fejezet szerint sikeresen teljesítették a Húsvéti Kincsvadászat játékot, a Szervező által lebonyolított sorsolás („Sorsolás”) keretében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:


 1. öt darab (5 db) Apple Iphone SE 2022, 64 Gb kártya független mobiltelefon;
 2. tíz darab (10 db) ROSSMANN ajándékkártya, amellyel a kártya tulajdonosa – legalább 2024. április 3. napjáig - a Szervező Magyarország közigazgatási határain belül található üzleteiben, vagy a www.shop.rossmann.hu linken elérhető Online Drogériájában – az ajándékkártya által biztosított összeg akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) történő érvényesítése mellett – összesen ötvenezer forint (50.000,- Ft) összegben vásárolhat;

(Az 5.1.1 pont a) és b) alpontjaiban meghatározott nyeremények bármelyike „Nyeremény”, együtt „Nyeremények”)


5.1.2. Az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyereményeket az EXTREME DIGITAL-EMAG KFT , (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. ; cégjegyzékszám: 01-09-727285; „Kereskedő”) biztosítja.


5.1.3. Az 5.1.1 pont a) alpontban meghatározott Nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási-, szavatossági-, kár- és egyéb igényekért, illetve bármely egyéb, e Nyereményekkel kapcsolatos követelésért a Kereskedő felel, e körben a Szervező a felelősségét kifejezetten és teljeskörűen kizárja.


5.1.4. A Nyeremények vonatkozásában Szervező a változtatás jogát fenntartja.


5.2. A Sorsoláshoz kapcsolódó szabályok

5.2.1. A Nyereményjáték időtartamát (2.1 pont) követően a Résztvevők között 2023. április 11. napján a Szervező által lebonyolított sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a Nyeremények.


5.2.2. A Sorsolás során a Szervező – kettő, a Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyerteseket („Nyertesek”). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.


5.2.3. A Sorsolás során minden Nyertes mellett kisorsolásra kerül egy tartaléknyertes is („Tartaléknyertes”). Amennyiben az érintett Nyertessel kapcsolatban az 5.3.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy az érintett Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe.


5.3. A Nyertesek értesítése

5.3.1. A Szervező az egyes Nyeremények Nyertesét (Tartaléknyertesét) a Saját Fiók létrehozásakor megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti („Értesítés”) a Nyereményéről. A Szervező a Nyertesek nevét Mobil Applikáció Húsvéti Kincsvadászat aloldalán is közzéteszi.


5.3.2. A Nyertes (Tartaléknyertes) értesítésére a Sorsolást követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.


5.3.3. Az Értesítésben a Szervező felhívja az érintett Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjében az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldje meg a Nyereménye átadásához szükséges adatait, így nevét, telefonszámát, lakcímét, valamint egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megnyert Nyereményre igényt tart. A Szervező felhívja a Nyertes (Tartaléknyertes) figyelmét arra, hogy a válasza késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.


5.3.4. Amennyiben a Nyertes


 1. az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, vagy
 2. úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az az általa megnyert Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és a Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.


5.3.5. Abban az esetben, ha az 5.3.4 pontban rögzített körülmények a Tartaléknyertes vonatkozásában merül fel, úgy a Szervező a Nyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást végez az 5.3.4 pontban foglalt körülmény felmerülésétől számított 14 munkanapon belül.


5.3.6. A Saját Fiók létrehozása során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


5.4. Nyeremény kiszállítása és átvétele

5.4.1. A Nyereményt a Szervező a Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező a Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.


5.4.2. A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.


5.4.3. A Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


5.5. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

5.5.1. A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


5.5.2. A Nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre vagy más típusú Nyereményre át nem válthatók.


6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:


 1. levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 2. elektronikus elérhetőség: https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat
 3. telefonszám: 29/889-800

6.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.


6.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a https://shop.rossmann.hu/husveti-kincsvadaszat internetes oldalon.


6.4. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.


6.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező a https://shop.rossmann.hu/husveti-kincsvadaszat weboldalon is közzéteszi.


6.6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Mobil Applikáció teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6.7. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a https://rossmann.hu/husveti-kincsvadaszat-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.


Üllő, 2023. április 3.

ROSSMANN Magyarország Kft.

szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.